Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD Eğitimleri) - Dangerous Goods Safety Advisor (DGSA)

Herhangi bir üniversitenin 4 yıllık bir Mühendislik ya da Fen Fakültesi bölümünü tamamlayan herkes Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyen lisans mezunları,  yangın eğitimi veren bir belediyeden yangın eğitimi tamamlama belgelerini de aldıktan sonra sabıkalı kaydı belgeleriyle birlikte LOGIMEX’ ten eğitim alarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilir.

LOGIMEX’ ten alınan eğitimden sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yapacağı sınav neticesinde 70 puan almak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak için yeterlidir.

Hemen kayıt olmak için tıklayınız.

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

24 Ekim 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete Sayı: 28801
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini,
b) Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası taşımaları,
c) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi alma zorunluluğundan muaf olan ve kendi iştigal konusu ile ilgili özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan veya yapacak kamu kurum ve kuruluşlarını,
ç) Türk Silahlı Kuvvetler (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) adına yapılan, ancak silahlı kuvvetlerin doğrudan sorumluluğu veya danışmanlığı altında olmayan, ticari yükleniciler tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığını,
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik,
a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,
b) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
c) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
kapsamaz.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri taşıyan, paketleyen (ambalajlayan), yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığı, diğer canlı varlıklar ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, yapmaları için işletmecilere yardımcı olmak için istihdam edilecek veya hizmet alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının niteliklerini, eğitimlerini ve belgelendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Tebliğ,
a) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, boşaltan ve taşımacılık işiyle iştigal eden işletmecileri ve bu işletmeler
tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları’nı,
b) Kendi iştigal konusu ile ilgili özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan kamu
kurum ve kuruluşlarını, c) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’larına yönelik eğitim verecek
Eğitim kuruluşları ile sınav yapacak kurum/kuruluşlarını, kapsar.

(2) Bu Tebliğ, a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,
b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemler ile bu Tebliğ kapsamındaki diğer işlemleri,
c) ADR/RID Bölüm 1.1.3.6 (1.1.3.6.3 deki tabloda taşıma kategorisi 0 olan ve Sınıf 7 radyoaktif madde taşımacılığı hariç), 1.7.1.4, 3.3, 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan taşımaları,
ç) Esas ve tali görevleri tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi, boşaltılması vb. olmayan, fakat bu faaliyetler ile nadiren iştigal eden işletmecileri,
d) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG istasyonlarını, kapsamaz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği (Taslak)