• Anasayfa »
  • Genel »
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği (Taslak)
Lojistik Reklam

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri taşıyan, paketleyen (ambalajlayan), yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığı, diğer canlı varlıklar ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, yapmaları için işletmecilere yardımcı olmak için istihdam edilecek veya hizmet alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının niteliklerini, eğitimlerini ve belgelendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Tebliğ,
a) Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, boşaltan ve taşımacılık işiyle iştigal eden işletmecileri ve bu işletmeler
tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları’nı,
b) Kendi iştigal konusu ile ilgili özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan kamu
kurum ve kuruluşlarını, c) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’larına yönelik eğitim verecek
Eğitim kuruluşları ile sınav yapacak kurum/kuruluşlarını, kapsar.

(2) Bu Tebliğ, a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,
b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemler ile bu Tebliğ kapsamındaki diğer işlemleri,
c) ADR/RID Bölüm 1.1.3.6 (1.1.3.6.3 deki tabloda taşıma kategorisi 0 olan ve Sınıf 7 radyoaktif madde taşımacılığı hariç), 1.7.1.4, 3.3, 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan taşımaları,
ç) Esas ve tali görevleri tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi, boşaltılması vb. olmayan, fakat bu faaliyetler ile nadiren iştigal eden işletmecileri,
d) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG istasyonlarını, kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3– (1)Bu Tebliğ,
a) 01/11/2011 tarihli ve 655 Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 9/07/2003 tarihli ve 4925 Sayılı
Karayolu Taşıma Kanunu, 11/07/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 03/09/2004 tarih ve 25572 Sayılı Resmi Gazete
yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yönetmeliği ve 31/03/2007 tarih ve 26479 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,
b) 30/11/2005 tarihli ve 5434 Sayılı Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli
Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) ve
01/06/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren, Tehlikeli
Maddelerin Demiryoluyla Taşınmasına İlişkin Kurallar (COTİF’in C Ana Ek’i RID) kapsamındaki
düzenlemelere paralel olarak,
hazırlanmıştır.
2
Tanımlar
MADDE4- (1) Bu tebliğde geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa
Anlaşmasını,
b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
c) RID: Tehlikeli Malların Demiryolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Kuralları,
ç) İşletmeci: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, kâr amacı bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,
d) Tehlikeli maddeler: ADR/RID Ek A Bölüm 3.2’deki tehlikeli malların listelendiği
Tablo A’da yer alan maddeleri,
e) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı(TMGD): İfa edeceği görevler ve nitelikleri
ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen, Bakanlık tarafından “Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanı Sertifikası” düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,
f)Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği
eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan
sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi her hangi bir ülkeden alınmış güvenlik
danışmanı belgesinin Bakanlığa ibraz edilmesine müteakip düzenlenen belgeyi,
g) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli
Madde Güvenlik Danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim
kuruluşlarına düzenlenen belgeyi,
ğ) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi (TMGDE): TMGDEYB’ye sahip
eğitim kuruluşlarında görev yapan Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğiticileri,
h) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Sertifikası (TMGDES):
TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere, Bakanlık tarafından
düzenlenen sertifikayı,
ı)Yönetmelik: 31/03/2007 tarih ve 26479 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesi İle İlgili Esaslar
Yetki belgesi alma zorunluluğu
MADDE 5- (1) TMGD eğitimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin, Bakanlıktan TMGDEYB
almaları zorunludur.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi alma şartları ve gerekli
belgeler
MADDE 6- (1) Bakanlıktan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki
Belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler, aşağıdaki şartları sağlamaları ve bu belgeleri ibraz etmeleri
halinde kendilerine TMGDEYB düzenlenir.
a) Başvuru dilekçesi,
b) b)Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin fotokopisi,
c) Bakanlıkça belirlenen ücretin Bakanlık hesabına ödendiğini gösteren tahsilât makbuzu,
ç) Bu Tebliğ kapsamında belirlenecek müfredat programına uygun eğitim verebilecek en az 1
eğitici ile yapılmış sözleşmeye ilişkin belgeler,
d) Sözleşme yapılan eğiticiye ait Bakanlıkça düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanı Eğitici Belgesi.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesine sahip eğitim kuruluşunun
nitelikleri 3
MADDE 7- (1) Eğitim kuruluşlarında, eğitim için gerekli olan ve aşağıda belirtilen eğitim
materyalleri ile araç ve gereçler, eğitim ve öğretim sırasında bulundurulması zorunludur.
a) Her sınıfta kurulu ve çalışır halde bilgisayar bağlantılı projeksiyon cihazına,
b) Her katılımcıya vermek üzere 1’er takım, güncel uluslararası anlaşma veya sözleşme
(ADR/RID) dokümanlara,
c) Araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketlerine,
ç) Trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve
benzeri ekipmanlara,
d) En az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalaj örneklerine,
e) ADR Bölüm 8.1.5’e uygun kişisel korunma teçhizatlarına,
f) EN 12195-1 standardına uygun olarak yükleme emniyetini sağlamada kullanılan (germe
kayışı, zincir, takoz, euro palet, sürtünmeyi artırıcı lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ped
gibi) teçhizatlar ve ekipmanlarına,
g) Uygulamalı eğitim aracı olarak; araç üzerinde yükleme güvenliği ve hareket kontrolü
uygulamasını yapmaya elverişli bir adet en az 3,5 ton yük taşıma kapasiteli ADR teçhizatlı kapalı
veya örtülü kasalı araç ile tank eğitimi için ise ADR Uygunluk Belgesine sahip veya ADR tip onaylı
tanker veya çekici ile römork/yarı römorka,
ğ) 6 kg’lık ABC tozlu ve TSE belgeli/onaylı yangın söndürme tüpü, yangın tavası, gaz
maskesi, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıta,
h) Uygulamalı eğitim teçhizatı olarak; yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde
sıvı yakıt, su bidonu, CO2 veya ABC tozlu 6 Kg’lık TSE belgeli/onaylı yangın tüpü, tutuşturma
çakmağı ve çubuğu, yük güvenliği ve araç tanımlama donanımları ile şoför koruyucu donanım
malzemelerine,
sahip olmak.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesinin verilmesi ve suç
duyurusu
MADDE 8 – (1) TMGDEYB almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu Tebliğin 6 ncı
maddesinde belirtilen belgelerle Bakanlığa müracaat ederler.
Bakanlıkça başvurunun mevzuata uygun olduğu tespit edilmesi halinde, en geç 60 gün
içerisinde gerçek veya tüzel kişiler adına TMGDEYB düzenlenir.
Bakanlık tarafından yetki belgesi verildikten sonra, yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel
kişilerin başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler veya verdikleri belgeler hakkında, ilgili kurum ve
kuruluşlar nezdinde gerekli inceleme ve araştırma yapılır.
Bakanlıkça yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya
belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanların bu yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında
Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesinin kullanımı ve
devredilemeyeceği
MADDE 9- (1) TMGDEYB, adına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında
başkası/başkaları tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.
(2) Ancak, yetki belgesine sahip tüzel kişiler veya tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış,
bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişim sonunda yeni sahip veya ortaklar,
değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde bu Tebliğ ile ön görülen şartları
sağlamak zorundadır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesi sahiplerinin
yükümlülükleri
MADDE 10- (1) TMGDEYB sahipleri;
a)Yetki belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde faaliyete başlamak,
b)Eğitim kurumlarındaki kursiyer devam çizelgeleri, eğitim dönemi içerisinde sabah ve
öğleden sonra olmak üzere günde iki kere kursiyerler tarafından imzalanacaktır. Yoklama 4
çizelgelerinde eğiticinin adı soyadı ve imzası da bulunacaktır. Devam çizelgelerini en az 1 yıl
süreyle saklamak ve bu kayıtları istenildiğinde yetkililere ibraz etmekle,
c) Eğitim kuruluşları adaylara ait bütün bilgi ve belgeleri 5 yıl süreyle saklamakla,
ç) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,
d) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını
sağlamakla,
e) Eğitime ilişkin yazılı ve görsel malzemeleri hazır bulundurmakla,
f) Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç),
hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği,
değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde Bakanlığa bildirmekle,
g) Bakanlığın denetim ve inceleme yapmakla görevli personeli tarafından istenilen bilgi ve
belgeleri vermekle,
yükümlüdür.
(2) TMGDEYB sahipleri ayrıca, her eğitim döneminin başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin
bildirimler ile kursiyerlere ait bilgiler, http://kamu.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden Bakanlığa
bildirir.
a) Eğitim kuruluşları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem
güncelleme, ders ekle/çıkar, kursiyer ekle/çıkar ) eğitim döneminin başlama tarihinden en az 7
(yedi) takvim günü öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem
kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz.
b) Eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim
programlarının iptali, ders/eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin
eğitim programının başlama tarihinden önceki resmi iş gününde Bakanlığımız evrak kaydına girmiş
olması gerekir.
c) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğitime katılan
kursiyerlere eğitim merkezi tarafından sınav yapılır ve 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan
alanlar başarılı sayılır. 70 puanın altındakiler başarısız kabul edilir ve bu kişilerle birlikte
devamsızlıktan kalan kursiyerler, kuruluşlar tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden
Bakanlığa bildirilir.
ç) Eğitim kuruluşları tarafından, eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara,
sınav sonuçlarının Bakanlık onayını müteakiben http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden “Tehlikeli
Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenlenir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesinin süresi ve faaliyetin
durdurulması
MADDE 11- (1) TMGDEYB 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu belgeye sahip gerçek veya tüzel
kişiler belgenin geçerlilik süresince bu Tebliğ’de yer alan şartları muhafaza etmek zorundadırlar.
Bu şartları sağlayamayanlar ile bu Tebliğin 10 uncu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre
Bakanlık tarafından TMGDEYB’nin düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde faaliyete
başlamayan eğitim kuruluşlarının faaliyetleri durdurulur ve belgeleri iptal edilir.
(2) Bu şekilde faaliyeti durdurulan eğitim kuruluşları, eğitimini tamamlamamış
katılımcıların eğitim ücretlerini iade etmek zorundadırlar.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesinin yenilemenin şartları
MADDE 12- (1) TMGDEYB’nin yenilenmesi için;
a) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün
öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat ederler. Müracaatları ve şartları bu Tebliğe
uygun olanların yetki belgeleri, belge yenileme ücreti alınarak eski belgelerinin bitim tarihinden
itibaren beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir.
b) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten sonra 60 gün içerisinde müracaat
etmeleri halinde, şartları bu Tebliğe uygun olanların yetki belgeleri, tam yetki belgesi ücreti
alınarak eski belgelerinin bitim tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesine ilişkin diğer hükümler 5
MADDE 13- (1) TMGDEYB sahipleri, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya
herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren
otuz gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.
(2) Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde, hak sahipleri veya onlar adına yetkili
olanlar bu durumu doksan gün içerisinde Bakanlığa bildirmek suretiyle, isterlerse yetki belgesi
kapsamındaki faaliyetini ölüm tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle devam ettirebilirler.
(3) TMGDEYB sahibinin kanuni mirasçıları, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek
isterlerse, durumlarını bu Tebliğde belirtilen şartlara bir yıllık süre içerisinde uygun hale getirmek
zorundadırlar. Bir yıllık süre içerisinde tüm yükümlülük ve sorumluluklar kanuni mirasçılar
tarafından üstlenilmiş sayılır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesinin iptali
MADDE 14- (1) Yetki belgesi sahipleri bu Tebliğ’de belirlenen yetki belgesine sahip olma
şartlarını kaybetmesi halinde yetki belgeleri iptal hükümlerine tabidir.
(2) Bu Tebliğ ile getirilen şartları kaybedenler, altmış gün içerisinde kaybedilen şartları
sağlamazlar ise yetki belgeleri iptal edilir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesi ücreti
MADDE 15- (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen TMGDEYB ücreti bu Tebliğin
yayımlandığı tarih itibarıyla, 16.929 (onaltıbindokuzyüzyirmidokuz) TL’dir. TMGDEYB yenileme
ücreti ise belge ücretinin %5’i olarak alınır.
(2) TMGDEYB ücreti, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul
Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları, Eğitimi, Yetkilendirilmesi,
Yükümlülükler ve Yaptırımlar
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olma şartları
MADDE 16–(1) TMGD olabilmek için kişilerin;
a) Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından (İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça) asgari 50 düzeyinde puan almak
veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir belgeye sahip olmak,
c) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve
silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren
suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamaları ve ticari alanda kötü şöhret sahibi
olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olması,
gerekir.
(2)Yukarıda sayılan şartları sağlayan güvenlik danışmanı adayları, TMGDEYB sahip eğitim
kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi almaları,
şarttır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi
MADDE 17- (1) TMGD eğitimleri, TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşları tarafından
yapılır.
(2) Eğitimde temel amaç; tehlikeli madde güvenlik danışmanı adaylarına, tehlikeli
maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar,
sözleşmeler ile AB müktesebatına uygun düzenlemeleri içeren müfredatın, TMGDEYB’ye sahip
eğitim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen TMGDE’leri tarafından eğitim
vermektir. 6
(3) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi minimum 70 (yetmiş) ders saati olarak
uygulanır.
(4) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20
(yirmi) kursiyerin bulunması zorunludur. Eğitimlerde her bir dersin süresi 50 dakika, günlük ders
programı 3 saatten az, 7 ders saatinden fazla olamaz.
(5) Eğitimde devam zorunludur.
(6) Düzenlenecek eğitimlerin müfredatı aşağıda yer alan asgari ders konularını içermelidir:
a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşmalar ve
sözleşmeler hakkında bilgilendirme,
b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri,
madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan
tehlikeli malların yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri),
c) Genel ambalajlama hükümleri, tanklar ve tank-konteyner hükümleri (tip, kod, etiketleme,
yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testleri),
ç) İşaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu plaka işaretlemesi (ambalajların işaretlenip
etiketlenmesi, levhaların ve turuncu plakaların yerleştirilmesi ve kaldırılması),
d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler,
e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy
hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma),
f) Yolcuların taşınması,
g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler,
ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması,
h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri,
ı) Elleçleme ve istifleme (yükleme ve boşaltma-doldurma oranları, istifleme ve ayırma),
i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma,
j) Personel mesleki eğitimi,
k) Araç belgeleri, (taşıma belgeleri, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim
sertifikası, eğer varsa özel iznin fotokopisi ve diğer belgeler),
l) Yazılı talimatlar (talimatların ve personel koruma teçhizatlarının tarifi),
m) Denetim gereklilikleri (park etme),
n) Trafik mevzuatı ve kısıtlamalar,
o) Tahliye işlemleri veya kirleticilerin kazara sızıntıları,
ö) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
p) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili güvenlik planlarının hazırlanması,
r) Tehlikeli maddeler nedeniyle oluşan bir kazanın, ana kaza nedenlerinin önem çeşitleri
hakkında bilgilendirme ve bu kazaların raporlanması,
s) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavlarıyla İlgili Esaslar
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sınavının ilanı
MADDE 18- (1)Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce Genel Müdürlüğün internet
sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.
Sınav dönemleri
MADDE 19- (1) Sınavlar, Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlık veya Bakanlık
tarafından yetkilendirilen kurum/kuruluş tarafından yapılır.
(2) Bakanlık tarafından yetkilendirilecek sınav kurumu, eğitim sağlayıcı olamaz.
(3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.
(4) Sınavın başka bir kurum/kuruluşa yaptırılması halinde Bakanlığın onayı alınmak
suretiyle belirlenen sınav ücreti, sınava katılacak adaylar tarafından doğrudan söz konusu
kurum/kuruluşun hesabına yatırılır. 7

Sınava giriş şartları
MADDE 20- (1) Sınavlara katılabilmek için;
a) T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için
pasaport örneği,
b) T.C. vatandaşları için öğrenim durumunu gösterir belgenin noter onaylı sureti, yabancılar
için ise öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından (İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça) asgari 50 düzeyinde puan almak
veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
belge,
ç) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi,
d) Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz,
ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur.
(2) Yabancı uyrukluların tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girebilmeleri için
TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşunda eğitime katılarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Eğitimi Tamamlama Belgesi almaları şarttır.
Sınava ilişkin genel şartlar
MADDE 21- (1) TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşmalar ve
sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır. Bakanlık gerek görmesi halinde yazılı sınava ilaveten
sözlü sınav da yapabilir.
(2) Sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı
olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gereklidir.
(3) Bakanlık, sınava ilişkin ilave esasları/şartları belirleme hakkını saklı tutar.
(4) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin, ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma
dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların
güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası
mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça’da olabilir. Ancak sınav
Türkçe olarak yapılır.
(5) Yazılı sınav, test veya açık uçlu sorular ile bir vaka çalışmasından oluşur.
(6) Yazılı sınav bu Tebliğin 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası kapsamında yapılacaktır.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 22- (1) Sınav sonuçları, Bakanlıkça sınavı takip eden 30 gün içerisinde internet
üzerinde ilan edilir. Bu ilan ve ilan tarihi esas alınarak ilgili eğitim kuruluşları sınav sonuçlarını
sınavı takip eden 2 gün içinde yazılı olarak kendi eğitim merkezlerinde en az 15 gün süreyle ilan
etmek zorundadırlar.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23- (1) Sınav sonuçlarıyla ilgili itirazların, eğitim merkezlerindeki yazılı ilanın
başlangıcını takip eden 15 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak yapılması gerekir. İtirazlar, Bakanlık
tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren 10 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır ve
durum bir tutanakla tespit edilip itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.
Sınavlarda başarısız olanların durumu
MADDE 24- (1) TMGD sınavlarında başarısız olan adaylar, takip eden sınav döneminden
itibaren eğitim programına devam etmeksizin 3 sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavlarda da başarılı
olamayanlar, belge almak istemeleri halinde TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları
gerekir.
(2) Başarısız olan adaylar girecekleri her sınav için sınav ücreti ödemeleri gerekir.
(3) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez. Bu kişilerin sınav
hakları kullanılmış sayılmaz.
8

Evrakların saklanması
MADDE 25 – (1) Sınav kurumu katılımcılara ait başvuru belgeleri ile sınav kâğıtlarını 5
(beş) yıl süre ile saklar ve bu süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikasının düzenlenmesi
MADDE 26- (1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adaylarına, Bakanlık tarafından EK-1’deki
formata uygun 5 yıl süreli olarak TMGDS düzenlenir.
(2) ADR’ye taraf olan her hangi bir ülkenin yetkili idaresinden alınmış TMGDE’ye sahip
olan kişiler, bu alanda Türkiye’de çalışmak istemeleri halinde; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı
fotokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini Bakanlığa ibraz etmeleri
gerekir. Bakanlık söz konusu kişiler ve ibraz edecekleri belgeler hakkında yapacağı inceleme ve
değerlendirmenin akabinde müracaatı uygun bulunanlara mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik
tarihine kadar bu Tebliğin 27 nci maddesinde belirtilen ücret mukabilinde TMGDS düzenler.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifika ücreti
MADDE 27-(1) TMGDS ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, 500 (beşyüz)
TL’dir.
(2) TMGDS yenileme ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, 100 (yüz) TL’dir.
(3) TMGDS zayi olması halinde yenileme bedeli olarak, belge ücretinin %50 si alınır.
(4) Yukarıda belirtilen ücretler, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi
Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası yenileme sınavı
MADDE 28- (1) TMGD Sertifikası sahipleri sertifikalarının son yılında yenilemek için bu
Tebliğin 21 inci maddesindeki hükümler çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde
güvenlik danışmanı sınavına girmelidirler.
(2) TMGD, sertifikasındaki süresi bitmeden Bakanlığın yaptığı sınava girip başarılı olan
kişilere, sertifikasının bitim tarihinden itibaren mevcut sertifikalarının süresi 5 yıl süreyle temdit
edilir.
(3) TMGD süresi geçmiş bir sertifikayla faaliyette bulunamaz. Söz konusu kişilerin geçersiz
sertifikayla faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde, bu kişilerin Bakanlığı yapacağı sınavlara 2
yıl süreyle girmelerine müsaade edilmez.
(4) TMGD sertifikasını yenilemek için en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. Bu sınavlardan
başarısız olmaları ve sertifika süresinin dolması halinde bu kişilerin yeniden TMGDEYB’ye sahip
eğitim kuruluşlarından eğitim almaları gerekir.
(5) TMGD, sertifikasını yenileme için tehlikeli madde güvenlik danışmanı adaylarının girmiş
olduğu sınavlara girerler. Bakanlıkça ayrıca bir sertifika yenileme sınavı yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görev ve Yükümlülükleri
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görev ve yükümlülükleri
MADDE 29- (1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında,
işletmenin limitleri dâhilinde en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en
güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.
(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman aşağıdaki başlıca
görevleri yapar:
a) Tehlikeli malların ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususundaki
zorunluluklara uyulduğunu izlenmek.
b) Tehlikeli malların ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye
öneriler sunmak.
c) Tehlikeli malların taşınması ile ilgili işletme faaliyetleri konusunda işletme
yönetimine veya Bakanlığa yıllık raporu mali yılın dolmasından sonraki ilk üç ay içerisinde 9
hazırlamak ve talep edilmesi halinde ilgili kamu kurumuna ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor
aşağıda belirtilen asgari hususları içermelidir:

1. Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı özellikleri
2. Tehlikeli maddenin toplam miktarlarına göre katagorize edilmesi:
a) 5 Tona kadar
b) > 5 Ton ile 50 Ton arası
c) > 50 Ton ile 1000 Ton arası
d) > 1000 Ton
3. ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kaza sayısı ile
kaza tipine göre raporların tutulması ve bunların yıllık rapora ilave edilmesi.
4. İşletmedeki tehlikeli maddelerin taşımasında hangi ulaşım türünün
kullanıldığının belirtilmesi.
5. Bu tehlikeli maddelerin taşınmasında ADR’deki muafiyet kapsamında
taşınıp, taşınmadığı, taşındı ise miktarları ve sınıfı
6. Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik
değerlendirmesi.
.
ç) Taşınan tehlikeli maddelerin tespitinin yapılması ve o maddeye göre ADR’deki
zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
d) Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin iştigal konusu olan tehlikeli maddelere
ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığını izlemek.
e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatın
kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
f) Ulusal ve uluslararası mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme
çalışanlarına göreve yönelik uygun eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin
kayıtlarını muhafaza etmek.
g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza
veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumu için acil durum
prosedürlerini belirlemek ve çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak.
ğ) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında kaydedilen
ciddi kazalar, olaylar veya ciddi ihlallere ilişkin araştırma yapmak ve bu konuda rapor hazırlamak.
h) Kazaların, olayların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek uygun
tedbirlerin alınmasını sağlamak.
ı) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak
tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını
sağlamak.
i) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan
çalışanların detaylandırılmış operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip
olduklarını teyit etmek.
j) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere
karşı daha hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirmede
dahil olmak üzere önlemler almak.
k) Taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının,
taşıma aracında bulunmasını temin etmeye yönelik prosedürleri belirlemek ve uygulanmasını
sağlamak.
l) Yükleme ve boşaltma ile ilgili gereklilikleri sağlayacak prosedürleri belirlemek ve
uygulanmasını sağlamak.
m) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak
planın uygulanmasını sağlamak. 10
n) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt
altına almak, bu belgeleri 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde ilgili kamu kurumuna
ibraz etmek.
o) Görevi ile ilgili yapacağı denetlemeleri, tarih, saat ve denetlenen kişi/kişiler isim
bilgileri ile denetlenen iş adımları ile ilgili yazılı kayıt tutmak.
ö) Faaliyetlerde, herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda yapılan işi
tehlike giderilene kadar durdurmakla, tehlikenin giderildiği durumda da faaliyeti kendi onayı ile
başlatmakla ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeciye veya yetkili
mercilere yazılı olarak bildirmek.
p) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak;
paketlenmesi ve etiketlenmesi, yüklenmesi, turuncu plaka takılması, işaretlenmesine ilişkin yapılan
iş ve işlemlerin denetlenmesi.
(3) TMGD söz konusu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana
gelen bir kazanın, kişileri, mülkü veya çevreyi etkilemesi veya bunlara zarar vermesi durumunda;
kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya Bakanlığa bir kaza raporu vermelidir. Bu
rapor uluslararası ya da ulusal mevzuat kapsamında talep edilmesi halinde işletme yönetimi
tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.
(4) TMGD en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanın uyarılması ve sertifikasının iptali
MADDE 30– (1) Aşağıda yer alan durumlarda TMGD;
a) TMGD sınav başvurusunda, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin veya belge
düzenlediğinin tespit edilmesi hâlinde,
b) Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak denetimlerde,
TMGD’nin bu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine
getirmediğinin tespit edilmesi halinde,
c) Danışmanlık hizmeti verdiği sürece yetkili makama yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge
verdiği tespit edilmesi hâlinde,
ç) Tehlikeli madde taşımacılığı güvenliğini olumsuz etkileyecek veya emniyetli olmasına
mani olacak tarzda eksik veya hilaf-i vaki belge düzenlediklerinin tespit edilmesi hâlinde,
yazılı olarak uyarılır ve ayrıca idari müeyyide uygulanır.
(2) Söz konusu uyarıların bir yıl içerisinde 3’den fazla tekerrürü etmesi halinde TMGDS
iptal edilir. Bu durumda söz konusu kişi, sertifikasını 1 ay içerisinde Bakanlığa göndermek
zorundadır.
(3) Sertifikası iptal edilen kişi, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile tehlikeli madde
güvenlik danışmanı sınavına giremez. Bir yılın sonunda Bakanlığın açmış olduğu tehlikeli madde
güvenlik danışmanı sınavına girip başarılı olan kişilere yeniden bu Tebliğ hükümlerine göre
TMGDS düzenlenir.
(4) Bu maddenin 3 üncü fıkrasındaki kişi, yeni TMGDS’yi aldıktan sonra yine bu maddenin
1 inci fıkrasındaki eylemleri tekrarlaması halinde bu sefer sertifikası süresiz olarak iptal edilir ve
Bakanlığın açacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmesine müsaade edilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisinin Sınavı ve Yetkilendirilmesi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi sınav esasları
MADDE 31- (1) TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında eğitici ihtiyacını
karşılayabilmek için önceden Bakanlık internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) duyuru yapmak
kaydıyla TMGDE sınavı yapar.
(2) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, bu Tebliğin 17 nci maddesinin 6 ncı
fıkrasındaki konular kapsamında yapılır. Sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi 11
tutulur. Adayların bu sınavda başarılı olabilmeleri için en az 80 (seksen) puan almaları
gerekmektedir.
(3) Söz konusu sınava girmek isteyen adaylar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa
müracaat edeceklerdir.
a) Başvuru dilekçesi,
b) T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi
c) 4 yıllık fakülte mezunu olduklarını gösterir noter onaylı öğrenim durum belgesi
sureti,
ç) TMGDS’nin noter onaylı sureti,
d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından (İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça) asgari 70
düzeyinde puan almak veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin noter onaylı sureti,
(4) Bu maddenin 3 üncü fıkrasına göre müracaat eden adaylar, Bakanlığın açmış olduğu
tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi sınavına girerler.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisinin yetkilendirilmesi
MADDE 32- (1) Bu Tebliğin 21 inci maddesine göre Bakanlıkça açılan sınavda başarılı
olan adayların;
a) Bu Tebliğin 33 üncü maddesinde belirtilen ücreti, Bakanlık hesabına ödediğine ilişkin
makbuzun aslını,
b) Yetkili Yangın Söndürme Eğitim Merkezlerinden alınmış uygulamalı yangın
söndürme eğitimine katılım belgesinin noter onaylı suretini,
Bakanlığa ibraz etmeleri gerekmektedir.
(2) Bakanlık, yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayları,
TMGDES düzenleyerek yetkilendirir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Sertifikası ücreti
MADDE 33- (1) TMGDES ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, 500 (beşyüz)
TL’dir.
(2) TMGDES’nin zayi olması halinde yenileme bedeli olarak, belge bedelin %50 si alınır.
(3) Yukarıda belirtilen ücretler, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi
Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisinin görev ve yükümlülükleri
MADDE 34- (1) TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında tehlikeli madde güvenlik
danışmanı adaylarına teorik ve pratik eğitim verecek TMGDE’leri:
a) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan eğitim müfredatına uygun eğitim
vermekle,
b) Eğitimde, bu Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan eğitim dokümanı, materyali ve
teçhizatını kullanmakla,
c) Kursiyer devam çizelgelerine devamsızlık yapan adayları işlemek ve bu çizelgeleri adı,
soyadını yazıp imzalamakla,
d) Genel mesleki saygınlık ve etik kurallar çerçevesinde eğitim vermekle,
yükümlüdürler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Eden İşletmecilerin Sorumlulukları ve
Yükümlülükleri
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam eden işletmecilerin sorumlulukları ve
yükümlülükleri
MADDE 35- (1) TMGD, bu Tebliğ’in 29 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine
getirirken, etki altında bırakılamaz. Bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler; 12
a) TMGD olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz)
gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle,
b) TMGD olarak atanacak kişinin, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde
verilen TMGDS sahip olduğunu kontrol etmekle,
c) TMGD’nin işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve
gereci sağlamakla,
ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en
emniyetli şekilde yapmakla,
d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği
vermekle,
e) TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve sorulduğunda
yetkili kişilere vermekle,
f) Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına
veya bu amaçla belirlenen kurumlara, danışmanlar hakkında bilgi vermekle,
g) TMGD’ye ait bilgiler, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirilmelidir.
Yazılı bildirim, çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,
ğ) İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki
ve sorumluluklarının paylaşımının yazılı olarak belirlemekle,
yükümlüdürler.
(2) Bir işletmede, TMGD görevlerini yerine getirebilecek yeteneğe sahip bir işletme sahibi
veya işletmede başka görevlere sahip biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de olabilir.
(3) Bakanlık, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza
riskinin artması gibi durumlar dikkate alarak, gerektiğinde işletmecilerin istihdam etmesi gereken
TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.
(4) İşletmeler, ADR/RID’nin Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını Bakanlığın
talebi üzerine sunmak zorundadır.
(5) Bakanlık, gerekli gördüğünde TMGD’nin değiştirilmesini işletmelerden talep edebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Cezai Hükümler
İdari para cezaları
MADDE 36- (1) Bu Tebliğ’in 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 17 nci maddenin 2,3,4 ve
5 inci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, 655 Sayılı
KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre, her bir bendi için yüz Türk Lirası
(100 TL) idari para cezası uygulanır.
(2) Bu Tebliğ’in 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden
TMGD’ye, 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre her bir bent
için yüz Türk Lirası (100 TL) idari para cezası uygulanır.
(3) Bu Tebliğ’in 29 uncu maddesinin 3 ve 4 üncü fıkrasında yer alan hükümlere aykırı
hareket eden TMGD’ye, 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre
her bir fıkra için beşyüz Türk Lirası (500 TL) idari para cezası uygulanır.
(4) Bu Tebliğ’in 30 uncu maddesinin 1 nci fıkrasının (a), (c)ve (ç) bentlerinde yer alan
hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendine göre her bir bent için bin Türk Lirası (1000 TL) idari para cezası uygulanır. 13
(5) Bu Tebliğ’in 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden
TMGDE’ye, 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre her bir bent
için ikiyüz Türk Lirası (200 TL) idari para cezası uygulanır.
(6) Bu Tebliğ’in 35 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden
işletmecilere, 655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre her bir bent
için ikiyüzelli Türk Lirası (250 TL) idari para cezası uygulanır.
(7) Bu Tebliğ’in 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmecilere,
655 Sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre bin Türk Lirası (1000 TL)
idari para cezası uygulanır.
(8) Yukarıda belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl
için 4/11/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanır.
İdari para cezası karar tutanağının düzenlenmesi
MADDE 37 – (1) 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) öngörülen ve bu
Tebliğ’de belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 1 inci
fıkrasının (a) bendinde görevli ve yetkili kılınan Bakanlık personeli tarafından “655 Sayılı KHK
İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenlenir.
(2) Bu Tebliğ’in 36 ncı maddesinde belirtilen idari para cezalarının kesinleşmesinden önce
yapılacak ödemeler; ödeme süresi içerisinde Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a)
bendinde görevli ve yetkili kılınan Bakanlık personeline (muhasebe yetkilisi mutemedi),
saymanlıklara (merkez saymanlık müdürlükleri, muhasebe müdürlükleri veya mal müdürlükleri);
kesinleşmesinden sonra ise, borçlunun ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâhının veya iş
merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, ilgili vergi dairesinin hesabının bulunduğu
bankalara, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi
dairelerine yapılacaktır.
(3) İdari para cezalarına itiraz olması halinde, Mahkemeler tarafından verilen idari para
cezalarına ilişkin karar kesinleştikten sonra söz konusu karar tahsil edilmek için borçlunun
ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâhının veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi
dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi
dairelerine gönderilecektir.
İdari yaptırım kararının tebliğ edilmesi
MADDE 38– (1) İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümleri ile 15/12/2012 tarih ve 28184 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebligat Kanunu’nun
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre ilgili gerçek/tüzelkişiye tebliğ edilir.
(2) Tebligat metninde idari yaptırım kararına karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve
süresi açık olarak belirtilir.
Tutanak düzenleyenlerin yükümlülükleri
MADDE 39 – (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları yerine
getirmekle yükümlüdürler. 14
a) Tutanaklara, Bakanlığın adı bulunan kaşe veya damgayı basmak,
b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu
bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek,
c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza
ettirmek ve bir nüshasını vermek,
ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak,
d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için “gıyabında”
yazarak kayıt koymak,
e) Tutanaklar düzenlendiği andan itibaren kırk sekiz saat içerisinde Bakanlığın bağlı olduğu
teşkilata teslim etmek.
(2) Tutanak düzenleyenlerin bağlı olduğu Bakanlık teşkilatı, tutanaklarla ilgili olarak
aşağıdaki işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
a) İdari para cezası karar tutanakları, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde
takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâhının veya iş
merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde
süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir.
b) Tutanakların birer örneği değerlendirme için Bakanlığa gönderilir.
İdari para cezasının ödenme şekli
MADDE 40 – (1) İdari para cezaları, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a)
bendi ile görevli ve yetkili kılınan Bakanlık personeline (muhasebe yetkilisi mutemedine)
ödenmemesi halinde, cezaya muhatap olanın gerçek kişi olması halinde ikametgâhının, tüzel
kişilerde ise kanuni ikametgâhının veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden
fazla vergi dairesinin bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairesine veya
yetkili vergi dairesinin hesabının bulunduğu banka ve PTT şubelerine ödenecektir.
(2) PTT veya bankalar aracılığıyla yapılacak idari para cezası tahsilâtında, ilgili Kanunlarda
ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla yapılacak protokollerde yer alan hükümler dikkate alınır.
İdari para cezasının ödenme süresi
MADDE 41 – (1) Ödeme derhal yapılmadığı takdirde idari para cezasının, tutanağın tebliğ
tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5
faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay sayılır. Bu suretle bulunacak tutar
cezanın iki katını geçemez.
(2) İdarî para cezasının dava açma süresi içinde defaten ödenmesi halinde, tahakkuk ettirilen
tutarın dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını
etkilemez. 15
(3) İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde; idarî
para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde
ödenmesine karar verilebilir.
(4) İdari para cezasının ödeme süresi olan bir ay içinde yapılan taksitlendirme talepleri vergi
dairesince değerlendirilerek karar verilir. İlgili vergi dairesine (bir ay içerisinde) müracaat edilmesi
halinde ilk taksidi peşin, kalan üç taksidi de aylık %5 faiziyle birlikte ödemek koşuluyla, bir yıl
içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebilir.
İdari para cezasının ödenmemesi
MADDE 42 – (1) Bakanlık verilen ve kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde
ödenmemesi veya taksitlendirilmesi halinde taksitlerin tam ve süresinde ödenmemesi durumunda,
ödenmeyen idari para cezası tutarları 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.
İdari para cezasına itiraz ve suçlarda tekerrür
MADDE 43 – (1) İdari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili
idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Ve Son Hükümler
MADDE 44- (1) Bakanlık, liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli
maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, boşaltan ve teslim alan işletmelere tehlikeli
madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu getirebilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında TMGDS alan gerçek kişiler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve
esaslar çerçevesinde ilave eğitim almak şartıyla denizyoluyla veya havayoluyla tehlikeli madde
taşımacılığı içinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikasına sahip olabilirler.
GEÇİCİ MADDE 1- (1)Bu Tebliğ yayımlanmadan önce Bakanlığın düzenlemiş olduğu
ADR kapsamında eğiticilerin eğitimi programına katılıp sınavda başarılı olmuş kişiler, bu Tebliğin
17 nci maddesindeki eğitimden muaf olarak direk Bakanlık tarafından açılacak tehlikeli madde
güvenlik danışmanı sınavına girebilirler.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve
Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünde en az 3 (üç) yıl süreyle Daire Başkanı veya daha üst
unvanla görev yapmış olanlara, durumlarını belgelemeleri kaydıyla, kendilerine doğrudan TMGDS
verilir.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve
Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünde tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili birimde fiilen en
az 5 (beş) yıl süreyle görev yapmış, 4 yıllık fakülte mezunu olan Genel Müdürlük personeline,
durumlarını belgelemeleri kaydıyla, kendilerine doğrudan TMGDS verilir.

Yürürlük
Madde 45– (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 46 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

TMGD – DGSA
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş